İşletme veya kuruluşunuz için regresyon tekniklerini kullanarak ham verileri alıp eyleme dönüştürülebilecek bilgiler haline getirebilir ve ileriye yönelik daha iyi kararlar alabilirsiniz.

Bu blog yazısında 2020 yılına ait ATM sayılarının kendisini etkileyen faktörlerle birlikte değerlendirildiğinde 2025 yılında ilçeler bazında nasıl bir dağılım sergilemesi beklendiği üzerine çalışılmıştır. Bu kapsamda öncelikli olarak üretilen veriler ile birlikte regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon analizi ile seçilen değişkenler arasındaki ilişki modellenmiş ve daha sonra modele dayalı olarak 2025 yılının değerleri tahmin edilmiştir.

Bir regresyon denkleminin doğruluğu, regresyon analizinin önemli bir parçasıdır. Tüm modeller bir miktar hata içerecektir ancak istatistikleri anlamak modelin analizinizde kullanılıp kullanılamayacağını veya ayarlamalar yapılması gerekip gerekmediğini belirlemenize yardımcı olacaktır. Bundan dolayı regresyon modelinizi belirlemeden önce hangi veriler arasında nasıl bir ilişkinin olduğunu anlamak faydalı olacaktır.

Dağılım grafiği matrisleri, histogramlar ve nokta grafikleri gibi grafikler, ilişkileri analiz etmek ve varsayımları test etmek için regresyon analizinde kullanılabilmektedir. Bu çalışmada da analiz öncesi grafikler yardımı ile bir keşif yapıldığında 2020 yılına ait ATM verileri ile 2020 yılına ait ortalama hane büyüklüğü veya kişi başı gelir arasındaki ilişkinin düşük olduğu fakat 2020 yılı nüfus sayısı, 2020 yılı müşteri sayısı ve 2020 yılında yapılan işlem sayısı ile ilişkisinin yüksek olduğu görülmüştür.

Daha sonra ilişkinin yüksek olduğu veriler ile birlikte bir regresyon modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan model içerisinde doğrulayıcı analizin bir parçası olarak F istatistiği ve ilişkili p değeri, t istatistikleri ve bunlarla ilişkili p değerleri ve güvenilirlik aralığı gibi istatistiksel çıktılar kullanılmıştır.

Oluşturulmuş olan regresyon modeli yeni değerleri tahmin etmek için kullanılmaktadır. Bu kapsamda “Değişkeni Tahmin Et” seçeneği ile oluşturulan regresyon modeli seçilmekte ve 2025 yılına ait projeksiyon verileri girilerek 2025 yılında ATM sayılarının ilçeler bazında dağılımı görüntülenebilmektedir.

Analizin anlatımının güçlü olması için iki yıl arasındaki ATM sayısının farklı haritalarda karşılaştırması yapılacak şekilde tablolar ve grafiklerle ilişkisi kurulabilmektedir.

Siz de işletme veya kuruluşunuzda ArcGIS Insights ile regresyon teknikleri kullanarak analizler yapmak için ürün sayfasını bağlantıya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Share This